Inloggen Aanmelden
De mediapedagoog

is de probleemoplossende ‘bruggenbouwer’ die:

 • mensen en middelen optimaal op elkaar afstemt;
 • beleidsmakers helpt bij constructies en protocollen;
 • de mediacoach/ICT-coördinator/lerarenteam ontzorgt;
 • deskundigheidsbevordering bij de groepsleerkrachten verzorgt;
 • ouders handvatten geeft bij de digitale opvoeding;
 • projecten initieert om kinderen mediawijzer te maken.
Lees meer

Opleiding Mediapedagogiek van Questum Academy

Een nieuwe, tweejarige opleiding tot mediapedagoog.

De snelle medialisering van onze samenleving vraagt dat we rap meebewegen. Voor scholen - directies én leerkrachten - jeugdprofessionals, gemeenten en ouders, die verantwoordelijk zijn voor de scholing en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, gaat het soms wat al te snel. Moderne mediapedagogen kunnen al deze partijen inspireren en ondersteunen, vanuit gedegen kennis van media en pedagogiek.

Wij zien een nieuwe rol weggelegd voor gespecialiseerde, zelfstandige en breed georiënteerde professionals, die pedagogisch kunnen denken en handelen. De nieuwe media-ontwikkelingen vragen om een nieuw soort geletterdheid van burgers. Niet iedereen leert dat vanzelf. Actieve begeleiding van groepen die dat nodig hebben - kinderen, jongeren, laaggeletterden, senioren - is belangrijk om sociale uitsluiting te voorkomen.

Mediapedagogen kunnen een rol spelen bij het voorkomen of wegwerken van achterstanden, maar vooral ook bij het organiseren van optimale situaties voor leren en ontwikkelen met behulp van media. Een mediapedagoog is dan ook vooral pedagoog: een expert op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. En tegelijkertijd een specialist met gedegen kennis van nieuwe en oude media, nieuwe communicatietechnologie en de invloed daarvan op individuen, onderwijs en opvoeding, en onze samenleving.

De mediapedagoog van Questum Academy

De mediapedagoog die opgeleid is aan de Questum Academy is deze moderne professional. Hij of zij

 • begrijpt de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar ook in opvoedsituaties thuis, op school en anderen leefomgevingen;
 • kent de kansen en risico's van mediagebruik en kan verbindend werken met alle partijen - scholen, verschillende jeugdprofessionals, gemeenten en ouders - om de mediawijsheid van kinderen, jongeren en kwetsbare burgers te vergroten;
 • kan de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen ondersteunen met behulp van moderne media;
 • is staat met behulp van mediatechnologie vernieuwing te initiëren en begeleiden;
 • is een transformatiedeskundige die op een hoger abstractieniveau adviseert, verbindt en organiseert.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wie wil worden opgeleid tot mediapedagoog in deze functie, heeft:

 • een hbo- of wo-opleiding afgerond op bachelorniveau in een pedagogische studierichting, dan wel een media- of communicatierichting met een aantoonbare pedagogische component (bijv. een minor of scriptie over een pedagogisch onderwerp);
 • aantoonbare interesse in het gebruik en de werking van nieuwe en sociale media;
 • toegang tot een professionele context waarbinnen een omvattend, meerjarig project uitgevoerd kan worden.

 

Wie zijn uw medestudenten?

Denk aan:

 • De leerkracht die binnen het team de verantwoordelijkheid krijgt voor de digitalisering en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en het coachen van collega’s. Op basis van het convenant Leerkracht van Nederland liggen hier mogelijkheden om door te stromen van LA naar LB-niveau;
 • De onderwijskundige medewerker die binnen de scholengroep beleidsmatig verantwoordelijk is voor de digitalisering en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.
 • De remedial teacher of interne begeleider die zich wil verdiepen in de didactische mogelijkheden van nieuwe media en de effecten van medialisering op ontwikkelingsprocessen
 • De jeugdhulpverlener die zich wil verdiepen in de digitale leefomgeving van kinderen en jongeren om van daaruit adequater te kunnen reageren op ontwikkelingsvraagstukken.