Inloggen Aanmelden

Opleiding

Module 1: Digitale geletterdheid en mediawijsheid

In deze brede, inleidende module zetten wij de fundamenten neer voor de hele opleiding. Wij beginnen bij de betekenis van begrippen als ‘media’, ‘informatie’ en ‘mediawijsheid’. Er wordt een aantal visies geïntroduceerd op digitale geletterdheid, mediawijsheid, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap in de 21e eeuw. Studenten ontwikkelen een standpunt in actuele maatschappelijke en onderwijskundige discussies over deze onderwerpen.  Tegelijkertijd onderzoeken wij de taken en verantwoordelijkheden van een mediapedagoog, gaan wij in op beroepsethiek - wanneer ben je een goede mediapedagoog? - en onderzoeken wij de eigen houding en verwachtingen. Ook wordt de basis gelegd voor een intensieve samenwerking en sociaal leren tijdens de hele opleiding.

Lees meer

Module 2: Kennis en gebruik van media

In deze module gaan wij dieper in op de veranderingen in het medialandschap. Wij laten zien hoe de ‘mediarevolutie’ een fundamentele verandering veroorzaakt in maatschappelijke communicatiepatronen, kennisontwikkeling en informatievoorziening, en plaatsen deze tegelijkertijd in het licht van boekdrukkunst, modernisering en democratisering. Wij proberen scherper te begrijpen welke verschillende typen technologische vernieuwingen er zijn, hoe die worden gebruikt en wat de gevolgen ervan zijn. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vergroten van de eigen digitale geletterdheid en mediawijsheid.

Lees meer

Module 3: Onderzoeksmatig vernieuwen

Een mediapedagoog kan, vanuit een zekere distantie, observeren en kritisch onderzoeken. In deze module versterken de studenten hun onderzoekmatige kennis en vaardigheden. 
Je gaat zelf aan de slag met het opzetten van een kleinschalig onderzoek. Je voert een literatuuronderzoek uit, ordent aanwezige kennis en toetst een vraagstelling in de praktijk. De resultaten worden grondig geanalyseerd, verwerkt en op multimediale wijze gepresenteerd.

Lees meer

Module 4: Ontwikkeling en welzijn

Vanuit een gedegen ontwikkelingspsychologische basis beschouwen we op welke manier media het proces van opgroeien en persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloeden. Cognitieve en emotionele ontwikkeling, de vorming van morele waarden, identiteitsvorming en socialisatie; media hebben hierop een grote invloed. Je leert welke pedagogische kansen er zijn om media stimulerend in te zetten maar ook welke praktische en psychologische gevaren erin schuilen. Welke pedagogische benadering past daarbij? Hoe sluit je aan op ontwikkelingskenmerken van kinderen? We gaan dieper in op de relatie tussen specifieke opvoedings- en leerproblemen (orthopedagogiek) en de mogelijkheden om hierin met gerichte inzet van media te ondersteunen.

Lees meer

Module 5: Projectmatig en ondernemend werken

Een mediapedagoog is in de praktijk altijd gericht op het in gang zetten van en het begeleiden van veranderingen in een georganiseerd verband. Het uitgangspunt is dat je werkt met mensen en hun onderlinge relaties respecteert en benut. Creativiteit en een ondernemende aanpak zijn nodig, zodat relevante gesprekspartners, maar ook de mediapedagoog zelf, in beweging komen. In deze module leren de studenten werken met verschillende methodieken voor het opzetten van verandertrajecten met een projectmatige aanpak. Je leert daarbij vooral om strategisch te denken en, vanuit een organisatiekundige analyse, ook tactisch de meest effectieve benadering te kiezen. Inzicht in de verschillende krachtenvelden en vaak tegengestelde belangen is daarbij cruciaal.

Lees meer

Module 6: Digitale didactiek en onderwijsinnovatie

Het onderwijs is sterk in verandering. Een ‘iPad-school’ is echter geen doel op zichzelf. Met termen als 21st Century Skills worden de nieuwe competenties aangeduid waartoe het onderwijs zou moeten opleiden. Maar welke veranderingen in het onderwijs zijn hiervoor nodig? Welke rol vervullen nieuwe media en nieuwe technologie daarin? In deze module staan deze vragen centraal. Wij leggen uit welke nieuwe didactische principes en methoden (onder andere educational gaming) een gerichtere en effectievere bijdrage aan de beoogde leerdoelen kunnen bieden. Je leert hoe je digitale media kunt inzetten ter vergroting van het leerrendement, met aandacht voor effectievere differentiatie naar niveau en interesses, en motivatieversterkende lesmethoden. We laten zien hoe de digitale media praktisch ingezet kunnen worden voor het reguliere onderwijs (taal, rekenen, wereldoriëntatie) en hoe het een gerichte bijdrage kan leveren aan alle 21st century skills. Op basis van deze inzichten leer je scholen te begeleiden om weloverwogen en consistent te transformeren en innoveren.

Lees meer

Module 7: Coaching- en adviesvaardigheden

Een mediapedagoog heeft een adviserende en coachende rol voor ouders en andere professionals zoals leerkrachten, jeugdhulpverleners, pedagogisch medewerkers, management en directie. Maar met de decentrale jeugdtaken van gemeenten, moet je ook denken aan gemeentelijke beleidsmedewerkers en bestuurders. Deze module is gericht op het versterken van je kennis en vaardigheden om deze rollen effectief te kunnen vervullen. Afhankelijk van het doel geven we je inzicht in een gestructureerde aanpak van een coachings- of adviestraject. We maken onderscheid tussen een intern en extern gerichte rol, tussen een aanpak op individueel of op groepsniveau. Je leert meer over de weerstanden en (groeps)dynamiek die je in een veranderingsproces zult tegenkomen, de manier waarop je deze effectief kunt beïnvloeden en kunt omgaan met onzekerheden. Je wordt je beter bewust van je eigen valkuilen als coach en adviseur.

Lees meer

Module 8: Lezen in de 21e eeuw

Deze module behandelt de gevolgen van digitalisering op leren lezen en schrijven. Ook omgaan met de veelheid van informatie, het lezen van multimediale teksten en hyperlinks hoort tot de nieuwe, digitale geletterdheid. Wij laten zien hoe taalontwikkeling in verschillende leeftijdsfasen gestimuleerd kan worden en op welke manieren het lezen bevorderd kan worden. Leesbevordering is daarbij zowel gericht op het oefenen van taal, het opnemen van informatie en het versterken van literaire competenties. Je leert welke nieuwe mogelijkheden de inzet van digitale media bieden om het lezen te stimuleren. Tot slot onderzoeken we hoe ons begrip van ‘digitale geletterdheid’ zich heeft ontwikkeld tot nu toe, welke actuele ontwikkelingen er zijn in mediatechnologie en welke consequenties dat heeft voor de dagelijkse, mediapedagogische praktijk.

Lees meer